Dệt một giường

Dệt hai giường

Dệt bông

Đã qua xử lý

Với ba loại sản phẩm:

  • Nhuộm
  • Cán láng
  • Dập chìm nổi
  • Xếp ly