Thị trường trong nước

Kết hợp mạng lưới phân phối trực tiếp và trung gian, trong 4 năm hoạt động công ty đã phát triển được một thị trường nội địa vững chắc tập trụng ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.